Home >> وسایل پرنده >> گلایدر

PDFچاپ

گلایدر

گلایدر، هواپیمای بی موتور یا گلایدر، هواگردی است که بدون به کار گیری از انرژی موتور به پرواز در می‌آید. در واقع چون این پرنده نیروی پیشران موتور را ندار؛ باید برای غلبه بر نیروی پسا و حفظ سرعت ثابت یک زاویه سرش منفی را به کار گیرد. به سخنی دیگر از مولفه وزن خود برای غلبه بر اصطکاک کمک می گیرد. بال‌های این هواگرد بلندتر و باریک‌تر از هواپیمای معمولی است که نیروی برا بیشتری هم می‌دهند. گلایدر را بیشتر به کمک یک هواپیمای یدک کش به پرواز در می‌آورند. زمانی که هواپیمای بی موتور به اندازه ی کافی اوج می‌گیرد آن را رها می‌کنند. گلایدر با به کار گیری نیروی باد، در هوا می ماند و آرام آرام از ارتفاع آن کاسته می‌شود. اگر سرعت باد با سرعت کاهش ارتفاع گلایدر یکسان باشد، گلایدر در ارتفاع ثابتی قرار خواهد گرفت و هنگامی سرعت بیش تر می‌شود، ارتفاعش افزایش می‌یابد. ابزار فرود آمدنشان دربردارنده ی یک چرخ است که زیر کابین خلبانجای گرفته است و در پشت دُم آن هم چرخ کوچک دیگری جای دارد، که از آسیب دیدن دم در هنگامی که روی زمین است، جلوگیری کند.

در هواپیماهای بی موتور برای پیش رانش نیروی گرانش زمین را به کار می گیرند.  گلایدرگونه ای رایج هواپیمای بی موتور است. هواپیمای بی موتور را باید پیش از آغاز پرواز با ابزاری جدا از آن به ارتفاعی مناسب رساند و پس از آن هواپیما می تواند با به کار گیری از نیروی گرانش و جریان های هوایی پرواز کند

وبلاگ-ساعت فلش
هوانوردی عمومی    پرواز برای همه